Monday, November 22, 2010

Moral

1. Asal perkataan moral..
Perkataan moral berasal daripada perkataan Latin ‘moralitas’ yang membawa pengertian ajaran dan pegangan berkenaan dengan buruk baik.

2. Rujukan utama perbuatan moral
(amalan,nilai-nilai moral)

3. Etika
(satu disiplin yang menentukan perkara itu baik dan buruk)

4. Etika adalah cabang utama dari apa?
(Fedeologi,Falsafah)
Falsafah

5. Faktor pembentukan –faktor luaran
• Faktor Institusi Kekeluargaan
Keluarga merupakan antara pengaruh utama dalam kehidupan seseorang remaja.
• Faktor Rakan Sebaya
Rakan sebaya berumur lebih kurang sama dengan remaja tersebut. Rakan sebaya bagi remaja terdiri daripada rakan persekolahan, rakan yang tinggal di kawasan perumahan yang sama,rakan-rakan dalam aktiviti riadah dan sukan yang sama.
• Faktor Kurangnya Pendidikan
Sistem pendidikan harus berfungsi sebagai mekanisme yang menjalankan tugas sebagai agen tazkiyah (penyucian) jiwa bagi melahirkan warganegara yang berakhlak.
• Faktor Persekitaraan
Pertumbuhan dan perkembangam sosial remaja mestilah seiring dengan norma-norma masyarakat Malaysia.
• Faktor Media Massa
Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakan alat perubahan kepada sesuatu masyarakat.

6. Perkataan akhlak berasal dr mana?
Arab

7. Perkataan akhlak dlm islam.
Akhlaq / Khuluk (different book different answer)
8. Asas etika islam
-Etika dari bahasa Yunani adalah “Ethos”.

9. Prinsip moral yg diinspirasikan melalui wahyu

10. P’bezaan atr moral akhlak & etika
• Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang bererti adat istiadat atau kebiasaan yang baik
• Kamus Dewan Edisi Keempat mendefinasi “etika” sebagai:
o 1. ilmu berdasarkan prinsip-prinsip akhlak atau moral
o 2. prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan, pekerjaan, dll).
• watak kesusilaan adat.
Akhlak - watak yang baik //perilaku, perangai atau tabiat

11. Etika t’bhgi kpd 2bhgn(aktif,pasif,tentative)
• Etika deskriptif
• Etika normatif

12. Apakah maksud utilitarisme
• Dasar etika untuk membaharui hukum Inggeris,khususnya undang-undang jenayah.
• Sesuatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat,tetapi manfaat tersebut harus dikongsi bersama seluruh masyarakat.

13. Siapakah 2 ahli falsafah yg b’kait rapat dgn teori utilitarisme
• David Hume
• Jeremy Bentham
• Utilitarianisme diperhalus dan diperkukuh lagi oleh falsafah Inggeris,John Stuart Mill(1806-1873)

14. Dasar teori etika utilitarisme

15. Dasar teori etika dentologi
-Deontologi berasal dari perkataan Yunani "deon" yang bermaksud "yang diharuskan atau diwajibkan".
-Deontologi Tindakan (Act) dan Deontologi Peraturan (Rule)
Teori Deontologi Tindakan (act deontology) menegaskan semua pertimbangan keputusan moral adalah bersifat spesifik dan menitikberatkan apa yang berlaku ataupun tindakan dalam situasi-situasi.
Teori Deontologi Tindakan termasuk:-
a) Intuisionisme (hati nurani menentukan kepiawaian betul atau salah)
b) Eksistensialisme (tiada yang betul atau salah sehingga seseorang memilih apa yang betul atau salah)
Teori Deontologi Peraturan (rule deontology) mengatakan kepiawaian berkenaan betul ataupun salah tindakan itu terdiri daripada satu ataupun lebih peraturan.
Teori Deontologi Peraturan termasuk:-
a) Imperatif Kategori / Etika Kant
b) Perintah Ilahi
c) Intuisionisme Peraturan

16. Prinsip dlm teori dentologi
• Prinsip kewajipan ( Immannuel Kant) –
sikap jujur, mengikut arahan, menepati janji

- Moral benar – perbuataan baik tanpa syarat

-prinsip tertinggi dari moral

17. Ciri-ciri utama moral terhadap alam sekitar
(common sense)
18. Mengapakah individu harus mengamalkan amalan moral.
(common sense)
19. Kepentingan moral dlm kehidupan
Moral adalah penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat membantu manusia untuk mengenali mana yang benar atau salah. Ianya berkaitan dengan kesedaran tentang kekuatan yang mantap. Kombinasi ini akan melahirkan corak pilihan yang baik atau buruk .
20. Apakah yg dimksudkan dgn moral sejagat

21. Pilih pernyataan yg tidak m’ggambrkan tentng agama hindu

22. Asas etika agama Buddha
Etika dalam agama Hindu bergantung kepada prinsip “Brahma” yang menjadi dasar kepada norma yang teratur dan bermatlamat.
Ia bermaksud keadilan, kebaikan, kesucian, benar, sederhana dan suci.
Brahma ini menjadi kod etika yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Brahma merupakan salah satu matlamat hidup yang mesti diikuti berdasarkan kelas dan status seseorang.
23. Empat objektif mulia yang membentuk jati diri masyarakat india
Aram/dharma
Porul/artha
Inbam/kama
Vidu/maksha
Aram/dharma iaitu diperolehi melalui pendidikan yang bersifat kerohanian
yang mementingkan moral dan etika ianya merupakan objektif yang utama
dalam kehidupan ini.

Porul/artha iaitu kekayaan. Individu yang berkemahiran hendaklah bekerja
dan mencari dan mengumpul kekayaan melalui cara yang halal.

Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal
hendaklah menikmati kekayaan tersebut dan berlandaskan moral dan etika.
Tujuan mencari rezeki ialah untuk memberi makan dan pakai ahli keluarga.

Vidu/moksha iaitu pencapaian kebebasan kerohanian di mana golongan tua
yang menunggu saat kematian dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama
perkara-perkara duniawi. Mereka melakukan keIja amal disamping
menyebarkan ajaran -ajaran agama.

24. Karma dimaksudkan dlm agama Buddha
A. karma adalah hukum sebab dan akibat, apa yang kau tabur itu yang kau tuai, kalau anda melakukan kejahatan maka akan di balas dengan kejahatan dan begitu juga dengan sebaliknya,ada kasus dimana kejahatan atau kebaikan yang dia lakukan tidak di balas di kehidupan sekarang melainkan di kehidupan mendatang.

B. menurut KBBI :
karma bermaksud:
1 perbuatan manusia ketika hidup di dunia: hidup sbg umat Tuhan itu sekadar melakukan darma dan --;
2 hukum sebab-akibat: -- bukan hanya menguasai manusia, tetapi juga merupakan suatu hukum mutlak dl alam

25. nilai-nilai murni yang disarankan dalam agama hindu
Dharma, ahimsa, dhrithi, kamahaa, damo, stheyam, showcha, mindriya nigraham, dheer, vidyaa, maakkrodha, sathya.

26. pancasila agama hindu
Pancasila, Atthasila
Upasaka-upasika, adalah siswa yang dekat dengan guru dan menggunakan jubah putih. Mereka hidupnya melaksanakan lima aturan kemoralan (sila) dan dapat melatih delapan kemoralan (sila) karena dengan melatih lima kemoralan (sila) tersebut. Mereka yang melatih diri dan melengkapi hidupnya dengan aturan-aturan kemoralan, maka akan berakibat terlahir di alam bahagia (surga), bila melatih lima kemoralan (sila) dengan sungguh-sungguh akan berakibat memperoleh kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan, dalam kehidupan sekarang ini. Dan, bila melatih lima atau delapan kemoralan dengan sungguh-sungguh mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dengan sempurna, sempurna pula kebajikan (paramita) maka akan berakibat mencapai pembebasan dari derita (dukkha) dan dapat meraih kebahagiaan tertinggi Nibbanna. Nibbanaæ Paramaæ Sukhaæ; artinya, kebahagiaan yang tertinggi adalah kebahagiaan dimana mencapai kondisi batin yang telah merealisir Nibbanna.

Pancasila-Pancadhamma
Seorang upasika-upasika hendaknya melatih lima sila Pancasila-Budddhis dan sekaligus melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini, lima macam Dhamma yang bagus, yang merupakan bahan untuk mentaati pancasila buddhis, yaitu:
1. Mettā-Karunā: cinta-kasih dan belas kasihan. Dhamma pertama ini sama dengan sila pertama pancasila.
2. Sammā-Âjiva: Pencaharian benar, Dhamma kedua ini sama dengan sila kedua dari pancasila.
3. Kāmasaævara: penahanan diri terhadap nafsu inderia. Dhamma ketiga ini sama dengan sila ketiga pancasila.
4. Sacca: kebenaran, yaitu benar dalam perbuatan, ucapan dan pikiran. Dhamma keempat ini sama dengan sila keempat dari pancasila.
5. Sati-sampajañña: kesadaran benar. Dhamma kelima ini sama dengan sila kelima dari pancasila.

27. maksud etika dlm agama kristian
Ten commandment (not sure)wahahaha….
28. proses pengulangan kehidupan semula dalam agama hindu
-Terdapat dalam doktrin Karma.
-mokhsa (study about it)

29. maksud cinta taat(obedient love) dlm falsafah kristian
Ajaran asasnya ialah mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. undang-undang yang berupa The Ten Commandments yang diperkenankan Tuhan melalui
para nabi bertujuan supaya manusia mengamalkan cara hidup yang baik, di antaranya jgn berzina, menghormati kedua ibubapa, jgn membunuh, mencuri, etc
Old Testament juga menekankan keadilan, kejujuran dan berbuat baik. Dalam New Testament prinsip etika turut ditekankan.
Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpul kebendaan, kedudukan dan pangkat kerana itu tidak kekal.

30. maksud yin yang dalam taoisme
“saling bertentangan”(hitam –putih, laki-perempuan, panas-sejuk)

31. kepercayaan taoisme (fengshui,p’ubtn tradisi cina)
Mentukan kesesuaian penempatan atau masa.

32. kepercayaa confusianisme
Ajaran terkandung dalam buku-buku yang dikenali Lima klasik dan Empat buku.
Lapan nilai murni: ren, xiao, chung, shu, zhi, yi, li, ming

33. etika dalam agama sikh
5k???

34. prinsip kewajipan moral dalam teori moral dentologi
Ciri-Ciri Teori Prinsip Kewajipan Teori ini juga dikenali dengan ungkapan teori deontologis iaitu golongan yang tidak percaya dengan akibat. Immanuel Kant (1724-1804) menyatakan bahawa sikap jujur, mengikut arahan, menepati janji serta adil adalah tujuan utama dan bukannya akibat kerja berkenaan.

35. tokoh falsafah eksistensialisme
Eksistensialisme adalah aliran filsafat yg pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar.
Soren Kierkegaard, martin Heidegger, karl jaspers, Gabriel marcel, Jean paul sartre

36. etika dlm peniagaan,kepentingan
• Etika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard kelakuan perniagaan yang diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Ia merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Pada kebiasaannya pihak kerajaan, orang ramai, pesaing dan individu menentukan apa yang boleh diterima umum. Sebagai contoh, seorang usahawan yang beretika pada kebiasaannya adalah seorang yang jujur dan amanah.

• Etika perniagaan adalah penting kerana ia akan menyesuaikan perniagaan dengan nilai dan jangkaan masyarakat. Usahawan dan perniagaan dijangka mematuhi Akta dan Undang-undang tempatan. Selain daripada peraturan dan akta perniagaan, keputusan beretika dapat menguatkan perhubungan dan Kepercayaan dalam dunia perniagaan. Keputusan perniagaan yang tidak beretika bukan sahaja menghilangkan kepercayaan pelanggan tetapi juga melemahkan perniagaan di kemudian hari kelak.

37. maksud konflik moral

-KONFLIK MORAL Merupakan pertembungan di antara dua nilai yang bertentangan dalam satu keadaan.
-Konflik juga boleh berlaku antara dua pihak atau interpersonal konflik.
-Konflik ini berlaku apabila wujud konflik antara seorang dengan seseorang yang lain atau antara individu dengan kumpulan yang lebih dikenali sebagai konflik intrakumpulan yang disebabkan kerana ahli kumpulan yang bersaing lebih bersikap individualistik, tidak berkongsi matlamat yang sama serta kurang berkomunikasi..
38. strategic yg boleh dilakukan dgn konflik moral

Strategi Pembinaan Hirarki- Strategi Pembinaan Hirarki adalah strategi yang menyusun atur nilai-nilai bermula dengan yang paling penting hingga ke kurang penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Daripada hirarki ini, sesuatu keputusan akan dibuat tentang apakah yang patut dilakukan.
Strategi Pencairan Masalah- Strategi pencairan masalah ialah mengambil alternatif lain, iaitu membawa maksud penghasilan satu alternatif atau lebih yang dapat menjauhkan atau menghindarkan kita daripada sesuatu masalah tersebut.
Strategi kompromi- bermaksud memperuntukkan sesuatu, tetapi bukan segala-galanya kepada setiap orang dengan mengadakan rundingan antara dua pihak ataupun lebih. Selain itu, Strategi kompromi juga bermaksud memperuntukkan sedikit daripada setiap nilai, bukan untuk mencapai satu nilai sahaja dengan mengetepikan nilai lain.

39. isu moral : punca-punca isu moral berlaku
( cant found specific answer)
40. jenis2x konflik moral

konflik moral intrapersonal
konflik moral interpersonal
Konflik Antara Kumpulan

41. cara mengatasi isu moral
( cant found specific answer)
42. teori egoism –teori(merujuk kpd)
-Teori Egoisme (Egoism) merujuk kepada sebarang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu semata-mata untuk memanfaatkan diri sendiri.
-Teori Egoisme diasakan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Beliau ialah seorang ahli falsafah yang mengkritik utilititarianisme.

43. teori moral barat-teleologist (proceed to question 53)

44. prinsip etika sekularisme
-Sekularisme ialah ideologi bahawa urusan keduniaan seperti politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari urusan keagamaan.
-Sekularisme juga boleh bermaksud fahaman yang menggalakkan idea atau nilai sekular dalam ruang awam atau peribadi.
- Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekularis.
- Mengikut kamus Inggeris, sekular bermaksud:
1. Keduniaan
2. Tiada agama
3. Tidak zuhud
- Sekularisme adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama dan/atau kepercayaan agama.
45. etika egoism universal
Universal ethical egoism is the theory that everyone ought always to serve his or her own self-interest. That is, everyone ought to do what will maximize one’s own expected utility or bring about one’s own happiness, even when it mean harming others. “Everyone should do what is in his own interests.”

46. apakah yg dimksudkan dgn egoism
-Teori eogisme atau egotisme diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietche yang merupakan pengkritik kuat utilitarianisme dan juga kuat menentang teori Kemoralan Sosial.
-Teori egoisme berprinsip bahawa setiap orang mestilah bersifat keakuan, iaitu melakukan sesuatu yang bermatlamat memberikan faedah kepada diri sendiri.
-Selain itu, setiap perbuatan yang memberikan keuntungan merupakan perbuatan yang baik dan satu perbuatan yang buruk jika merugikan diri sendiri.

47. siapakah yg pertama m’ggnakan istilah sekularisme
-The term "secularism" was first used by the British writer George Holyoake in 1846.

48. faktor2x yg m’bawa kpd kemunculan kefahaman sekularisme
http://suhaimisautar.blogspot.com/2010/08/perkembangan-sekularisme-dan-kesannya.html

49. nilai2x positif pd masykt secular
Keunggulan Positif di belakang masyarakat sekular
1. Kehormatan mendalam untuk para individu dan kumpulan kecil yang mana mereka sebahagian dengan.
2. Kesamaan semua rakyat.
3. Setiap orang harus dibantu untuk menyedari kecermelangan khusus mereka.
4. Membahagikan batasan kelas dan kasta.[21]

50. psiko analisis –siapakah yg m’perkenalkan
-Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia.
- Psikoanalisis bolehlah diiktirafkan sebagai satu
kaedah bagi merawati seorang individu yang meminta
bantuan berkaitan dengan masalah emosinya.
-Menurut freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni sadar (en:conscious), prasadar (en:preconscious), dan tak-sadar (unconscious).[5]
-Aliran psikoanalisis Freud merujuk pada suatu jenis perlakuan dimana orang yang dianalisis mengungkapkan pemikiran secara verbal, termasuk asosiasi bebas, khayalan, dan mimpi, yang menjadi sumber bagi seorang penganalisis merumuskan konflik tidak sadar yang menyebabkan gejala yang dirasakan dan permasalahan karakter pada pasien, kemudian menginterpretasikannya bagi pasien untuk menghasilkan pemahaman diri untuk pemecahan masalahnya.
-Psychoanalysis is a body of ideas developed by Austrian Physician Sigmund Freud and his followers, which is devoted to the study of human psychological functioning and behavior. Psychoanalysis has three applications:
a. a method of investigation of the mind;
b. a systematized set of theories about human behaviour;
c. a method of treatment of psychological or emotional illness.
d.
51. Pengasas darwinisme
Darwinism is first proposed by Charles Robert Darwin, a British naturalist.

52. teori yg diunsurkan oleh Darwin
Darwinism- Darwinism is a theory of evolution. According to this theory, the strongest will survive in nature while the weak will be wiped out. This process is also called natural selection.

1. Persaingan untuk hidup
2. Variasi
3. Evolusi
4. Seleksi alam

53. teori moral teleologist

-Teleologi berasal dari perkataan Yunani, iaitu telos bererti akhir.
-Teleologi juga merupakan satu doktrin yang menjelaskan fenomena berasakan akibat yang dihasilkan.
-Teori Etika Teleologikal yang juga dikenali dengan ‘consequentialism’ adalah sejenis teori yang mendakwa bahawa semada sesuatu tindakan secara moral itu betul atau salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequences) atau hasil daripada sesuatu tindakan. Setiap tindakan yang mendatangkan kesan yang baik adalah tindakan beretika .

54. kesan moral teleologist
( cant found specific answer)
Reminder: read also komunism, Antroposentrisme, HUMANISME, Pengklonan,
Biocentrism (Greek: βίος, bio, "life"; and κέντρον, kentron, "center"), in a political and ecological sense, is an ethical point of view which extends inherent value to non-human species,[1] ecosystems, and processes in nature; it is opposed to anthropocentrism which centers on the value of humans.[2]

Paul Taylor, one of the major[5] early proponents of biocentrism, maintains that biocentrism is an "attitude of respect for nature", whereby one attempts to make an effort to live one's life in a way that respects the welfare and inherent worth of all living creatures.[1] Taylor states that:[5][6]
1. Humans are members of a community of life along with all other species, and on equal terms.
2. This community consists of a system of interdependence between all members, both physically, and in terms of relationships with other species
3. Every organism is a "teleological centre of life", that is, each organism has a purpose and a reason for being, which is inherently "good" or "valuable"
4. Humans are not inherently superior to other species

8 comments:

 1. thx so much, god bless !

  ReplyDelete
 2. Thank you for ur contribution, i appreciate it!!

  ReplyDelete
 3. thanks~~~its so useful to me!! billion of thanks~

  huihui chin

  ReplyDelete
 4. WakaU!!!!! Super Ultra Xinfitity Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 5. tq soo much tiz one I search for an one hour !!!!!

  ReplyDelete